Projekt 13111 Avslutat Hur sluter vi kretsloppet? - en inventering av andel återvunnet och återvinningsbart material i olika byggnadselement

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Denna studie har fokuserat på hur det ser ut i ett typiskt byggprojekt idag – vilka produkter som innehåller återvunnen andel, vilka som går att återanvända eller återvinna och vilken information om detta som finns tillgänglig. Studien har utgått från informationen som finns i ett projekts loggbok, i form av Byggvarubedömningar version 3 (BVD3). Studien omfattar 146 olika typer av produkter.

Resultaten visar att information om återvunnen andel i många fall saknas då detta inte är en obligatorisk del i BVD3 och att det råder stor osäkerhet kring vad begreppet omfattar. Detsamma gäller hur begreppen återanvändning och materialåtervinning ska tolkas, även om den del som hanterar hur produkten ska hanteras i slutskedet i BVD3 är obligatorisk och alltså innehöll denna information.

Resultatet av inventeringen visar att ungefär hälften av alla produkter innehåller återvunnet material i varierande omfattning. För avfallshanteringen angav producenterna att ungefär hälften av produkterna kan återanvändas, i vissa fall under ganska specifika omständigheter, och runt 80 procent av produkterna kan materialåtervinnas.

Vad gäller avfallshanteringen är det viktigt att beakta att de uppgifter som producenterna uppgett är teoretiska och inte speglar hur avfallshanteringen fungerar i realiteten. Det finns flera fall där det, även om det vore teoretiskt möjligt, inte är praktiskt genomförbart eller ens önskvärt att återanvända de produkter som byggdes in för 50 år sedan i nya byggnader. I många fall krävs det produktutveckling för att säkra att produkterna är anpassade både för att kunna demonteras och sedan användas på nytt.

Intressant att titta på är om materialkretsloppen för byggprodukter är slutna, åtminstone delvis, idag och för vilka material det i så fall gäller. För enstaka material, såsom metall, är systemen på plats. Det kunde även, till viss del, konstateras att kretsloppen delvis sluts för andra material där exempelvis installationsspill av produkter återförs till tillverkningen av liknande produkter. Detta handlar ofta om små mängder relativt de mängder som byggs in i byggnader. Intressant hade varit att se hur produkter vid rivning kan återanvändas eller återvinnas i nya produkter men här får man ha i åtanke att de olika delarna, återvunnen andel samt återanvändning/återvinning, som har studerats har olika tidsperspektiv. Mängd återvunnen andel i produkter idag är påverkade av bland annat dagens tillgång på återvunnet material och de tillverkningsprocesser som finns tillgängliga. Men de byggprodukter som har inventerats i den här studien byggs in i byggnader som förhoppningsvis står i minst 50 år. Så hur avfallshanteringen av dessa produkter kommer att se ut i praktiken beror bland annat på hur insamling och återvinningssystem ser ut då.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Hur sluter vi kretsloppet? - en inventering av andelen återvunnet och återvinningsbart material i olika byggelement", Pernilla Löfås, Sara Hastig och Emma Nolte, samtliga NCC (68 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction AB
Projektledare