Projekt 13040 Avslutat En företagshälsovård för byggbranschen - en kartläggning och analys av behov och förutsättningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar innehållet i projektet ”En företagshälsovård för byggbranschen – En kartläggning och analys av behov och förutsättningar” vilket finansierats av SBUF. Projektet syftar till att kartlägga byggbranschens behov av professionell kompetens, särskilt avseende förebyggande arbetsmiljöarbete, och undersöka den branschspecifika kompetens företagshälsovården har för att möta detta behov.

I första delen av projektet genomfördes en pilotstudie som bestod av sju intervjuer med representanter både från byggbranschen och från företagshälsovård. Pilotstudien presenterades i en delrapport till SBUF i juni 2016.

I den andra delen av projektet genomfördes sex intervjuer med representanter från företagshälsovård och konsulter. En enkät utförd av Sveriges Byggindustrier analyserades också för att få en bredare bild av byggbranschens behov av extern kompetens. Resultatet av de genomförda studierna pekar på att byggbranschen har behov av professionell kompetens bland annat gällande arbetsmiljöutbildning, psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Företagshälsovård och konsulter har bred kompetens inom arbetsmiljöområdet och viss kännedom om byggbranschen. De saknar dock den specifika byggbranschkompetens som byggföretagen efterfrågar. Förebyggande arbetsmiljötjänster säljs främst till stora företag medan små företag beskrivs arbeta främst reaktivt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten ”En företagshälsovård för byggbranschen - En kartläggning och analys av behov och förutsättningar”, Maria Johansson, Luleå tekniska universitet (14 sidor).

Projektansvarig
  • Nåiden Bygg
Projektledare