Projekt 12812 Avslutat Livslängdsdata och återvinningsscenarion för LCA-beräkningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Idag saknas allmänt tillgängliga livslängdsdata, så att transparenta och jämförbara livscykelanalyser (LCA) kan tas fram. Sådana data behövs även för att beräkna byggnaders livscykelkostnader (LCC).

För att underlätta att en LCA för byggnader ska kunna omfatta hela byggnadens livscykel inklusive, drift och underhåll under användningsskedet behövs dels beständighetsdata, dels en robust metod för hur dessa data ska användas och kopplas till byggnadens referenslivslängd.

Målet med projektet var att ta fram en första uppsättning användbara data för hantering av livslängdsprediktion och en robust metod för att beräkna byggnaders framtida miljöpåverkan från användningsskedet.

I projektet ingick också att bedöma dagens praxis för restprodukthantering från byggskedet och rivningsprocessen. Dessa uppgifter är en del av det återvinningsscenario som behövs för de byggprodukter som ingår i byggnaden. Den periodiseringsmetod som utvecklats här för att beskriva drift och underhåll för byggnadsverk ger en mer robust beskrivning av miljöpåverkan med hänsyn tagen till de stora osäkerheter som finns i underlagsdata. Enligt denna metod periodiseras alla utbytesintervall upp till och med 100 år. Dessa uppgifter används sedan för att beräkna miljöpåverkan under referenslivslängden som normalt sätts till 50 år. På det sättet erhålls en mer robust metod, utan de trappstegseffekter som är vanligt förekommande för många material och byggdelar med en utbytestid runt 50 år. Den periodiseringsmetod som utvecklats här kan helt ersätta den metod som anges i EN15978 eller användas som ett komplement till denna. De uppgifter för drifts- och underhållsdata som ges i rapporten och återvinningsscenarion skall ses som en första uppsättning schabloner som kan användas i en LCA för att få jämförbara resultat. Dessa uppgifter bör bytas ut mot leverantörsspecifika uppgifter om sådan finns. Betydelsen av att använda leverantörsspecifika uppgifter kan illustreras genom att jämföra resultat från beräkningar utförda med de uppgifter som anges här i rapporten. På så sätt kan schablonerna användas för att uppnå jämförbarhet och öka förståelsen för att välja uppgifter direkt från leverantörerna.

Slutredovisningen utgörs av IVL Rapport B2229 "Livslängdsdata samt återvinningsscenarion för mer transparenta och jämförbara livscykelberäkningar för byggnader", Martin Erlandsson och Daniel Holm, bägge IVL Svenska Miljöinstitutet (47 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare