Projekt 6034 Avslutat Miljöhandbok för rörinstallationer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Behovet av bättre kunskaper om miljöegenskaperna hos material och produkter som förekommer i rörbranschen har ökat starkt. Genom handlingsplanen från Byggsektorns Kretsloppsråd som presenterades i december 1995 åtog sig byggsektorn ett miljöansvar i flera punkter. En av punkterna var byggvarudeklarationer. Efter en förstudie om miljöbedömning av VVS-produkter har arbetet inriktats på byggvarudeklarationer. Projektets syfte i vidare mening är att öka medvetandet om, och kunskapen kring, miljö- och kretsloppsfrågor i VVS-branschen. Detta delprojekt har syftet att dels samordna rörbranschens deklarationer med den övriga industrins, dels utveckla själva tekniken att ställa krav på redovisning och värdering av deklarationerna.

Med bidrag från SBUF har NVS i samarbete med Allmänna VVS Byrån tagit fram den aktuella handboken. Även fabrikant- och grossistleden har anslutit sig till projektet genom deltagande från Rörgrossistföreningen och VVS-fabrikanternas råd

"Miljöhandbok för rörinstallationer" innehåller nio kapitel:
- Inledning
- Livscykeltänkande
- Kemikalier och farliga ämnen
- Hur väljer man material?
- Hur väljer man produkter?
- Hur ställer man krav på leverantörer?
- Varför miljödeklarationer?
- Hur upprättar man en Byggvarudeklaration?
- Historik, lagar och överenskommelser
Det finns också en förteckning över källor och litteratur samt elva bilagor, inklusive blankett för deklaration. Arbetet med byggvarudeklarationer för VVS-produkter fortsätter i projektet.