Projekt 12575 Avslutat Utvärdering av mekaniska egenskaper för stabiliserat material

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

När projektet initierades listades en rad frågeställningar som förhoppningsvis skulle kunna besvaras.

- Utmattningsförsöken som körts i detta projekt visar att en gradvis nedbrytning sker i
materialen då de utsätts för en cykliskt återkommande last. En ansats har gjorts att
utvärdera om det finns en ”break-down-limit” för de testade materialen. Resultaten
indikerar att tumregeln 40-60 % av skiktets hållfasthet kan vara något för hög.

- Används stabilisering i syfta att optimera den ovanliggande obundna lagertjockleken, dvs. tunna ner, kommer det sannolikt att resultera i relativt höga påkänningar i det stabiliserade terrassmaterial och i förlängningen nedbrytning. An göras. Lagret ligger direkt under asfaltlagret och kommer därför att utsättas för förhållandevis höga spännings- och töjningsnivåer. Hur stora dessa påkänningar blir beror bl.a. på receptering, trafiklast, överbyggnadens uppbyggnad osv. och måste därför utvärderas i varje enskilt fall.
- Sannolikheten finns att kostsamma underhållsåtgärder (spricklagning) måste utföras med jämna mellanrum under hela vägens återstående livslängd för att undvika accelererad nedbrytning.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare