Projekt 3106 Avslutat Materialspill på 14 byggarbetsplatser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

FoU Väst inom Byggmästareföreningen Väst samt CTH gjorde 1983 en stor studie av materialspill. Resultaten visade att det verkliga materialspillet var betydligt större än det kalkylerade. I slutet av 1980-talet gjordes en kostnadsanalys, sammanfattad i häftet (SBUF informerar 90:20 - Bättre materialhantering på bygget). Målsättningen har varit att genom nya mätningar och intervjuer på ett antal byggarbetsplatser ta reda på omfattningen av materialspillet och i högre grad än i tidigare undersökningar försöka härleda orsakerna.

Med bidrag från SBUF och BFR har projektet genomförts inom FoU-Väst. Medverkande företag har varit Siab AB, NCC AB, F O Peterson & Söner Byggnads AB, Skanska Väst AB, JM Byggnads AB, AB Fristad Bygg och SBS Entreprenad AB. I projektgruppen har även CTH deltagit. Sex nybyggnader, sju om- och tillbyggnader och en stomkomplettering har studerats under 1995. För varje bygge analyserades omkring tre olika material. Dessutom har platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare intervjuats.

Spillet har indelats i drifttillskott och arbetsplatstillskott. Drifttillskottet är det spill, t.ex. kapspill, som uppkommer vid inbyggnadsstället. I jämförelse med 1983 är det framför allt arbetsplatstillskotten som har minskat. Medvetenheten har ökat vad gäller inköp, lagring och hantering av materialet. Mätningarna från de 14 arbetsplatserna ger ingen enhetlig bild, utan spillet visar sig variera mellan olika materialslag, mellan olika dimensioner av samma material och mellan olika objekt. Byggarbetsplatsens speciella förutsättningar tycks vara avgörande. Karakteristiskt för byggen med låga spillprocent ansågs av de flesta platsledningar och yrkesarbetare vara
- god planering, ordning och reda
- stort informationsutbyte och engagerad personal, arbetsplatser där alla känner stort ansvar
- kort mellanlagringstid, rätt lagring, få omflyttningar, rätt mängd, leveranser i rätt tid, mindre leveranser, måttanpassning.

Värdet av spillet har beräknats ur uppgifter om arbetsplatsernas produktionskostnader, totala inköpskostnader för material samt inköpskostnad för enskilda material (se tabellen på omstående sida). Armering, betong, gips och trä står för de högsta spillkostnaderna.