Projekt 3011 Avslutat Stödkonstruktioner med armerad jord

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Armerad jord är vanlig i andra länder men har inte fått genomslag i Sverige. Vid byggandet av trafikleden Norra Länken i Linköping utfördes 1993 sex stödkonstruktioner med armerad jord, tre av typ Skudenes och tre av typ Limi, i stället för att använda konventionell betongmur.

Undersökningen har syftat till att pröva om armerad jord är ett tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt alternativ till konventionella gjutna stödmurar.

Uppföljningen har skett i samverkan mellan NCC Bygg AB, Linköpings kommun, Ragnar Jonsson GEO-rådgivning AB och Statens geotekniska institut. SBUF har lämnat bidrag.

Temperaturer, rörelser och töjningar har mätts. Mätningarna fortsätter i flera år.

Stödkonstruktioner med armerad jord är en flexibel, estetiskt tilltalande och billig lösning. Avtrappningar kan göras där buskar kan planteras så att murarna faller väl in i miljön. Små sättningar mediför inga märkbara skador på muren, vilket ställer lägre geotekniska krav. Genom att nästan inga restprodukter uppstår, är efterbehandlingen av jordarmerade konstruktioner billigare än för platsgjuten betong. Med ökande murhöjd ökar lönsamheten av att använda armerad jord i stället för platsigjuten betong.

Produktionstekniskt gäller
- att entreprenören kan använda befintliga kunskaper och resurser,
- att det går snabbare än med platsgjuten betong, och
- att de estetiska kraven uppfylls.

Några nackdelar är
- att murblockens mått och utseende kräver omsorg för att få rätt utformning på
förbandet,
- att extra arbete behövs för att justera blocken vid anpassning mot andra ytor,
och
- att det saknas snygga avslutningsstenar.