Projekt 12012 Avslutat Akustikhandbok till SS 25267, -68

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Webbplats

Sammanfattning

Boverket har beslutat att ge ut en handbok som skall ge bakgrund, tolkningsråd och tillämpningsråd till de olika avsnitten i de båda standarderna för ljudklassning av utrymmen i byggnader, SS 25267 (bostäder) och SS 25268 (lokaler). Texterna indelas så att rådgivningen vänder sig direkt till byggherrar, projektörer, materialtillverkare, kontrollanter och entreprenörer.

Syftet med projektet var att tillgodose att rådgivningen till entreprenörsledet blir adekvat, eftersom kostnader för fel och brister ofta hamnar här.

Ibland beror bristen på rena utförandefel men det är inte ovanligt att kravformulering och projektering innehåller tveksamma delar. Ett delmål med handboken var att minska risken för att sådana fel dyker upp i sent skede genom att frågorna löses i tidigast möjliga skede och av rätt part. Ett annat delmål var att ge tydliga och konkreta exempel på rätt/fel utförande i ljudtekniskt känsliga konstruktioner.

Ytterligare ett delmål var att kommunicera ut till tillverkarna, att de måste lägga större tonvikt vid att göra sina produkter "fältmässiga", det vill säga att kraven på montering skall inte vara orimliga. När det gäller stomljud pågår ett parallellt projekt för SBUF som skall ta fram en åtgärdskatalog. Såväl denna katalog som andra praktiskt intressanta skrifter kommer att hänvisas till i handboken, till exempel betongbranschens och träindustrins handböcker.Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare