Projekt 14271 Pågående Lågt placerade tilluftsdon - Validering av beräkningsmodeller

Projekttid

Sammanfattning

Lågt sittande tilluftsdon är en lösning på ventilationsbrandskydd som kan innebära besparingar såväl ekonomiskt som i materialtillgång vilket är angeläget både för att sänka byggkostnaderna och ur ett hållbarhetsperspektiv. Säkerheten i lösningen, har dock initialt ifrågasatts brandtekniskt, vilket gjort att den inte tillämpas i stor omfattning. I tidigare SBUF-projekt har lösningen testats storskaligt och då visat sig prestera väl brandtekniskt i enskilda rum enligt den använda försöksuppställningen. För att kunna tillämpa lösningen i större skala och vid annan rumsutformning behöver dock tillvägagångssättet för verifiering av hur de brandtekniska kraven i byggreglerna uppfylls utvecklas. Det är inte möjligt att för varje rumskonfiguration utföra fullskaleförsök utan ett lämpligt sätt är i stället att verifiera brandsäkerheten med hjälp av beräkningar som kan utföras med de beräkningsmodeller som finns för brandförlopp respektive brandgasspridning i ventilationssystem. Syftet med det aktuella projektet är därför att genomföra validerande beräkningar av de tidigare försöken för att på så sätt underbygga ett ändamålsenligt sätt att verifiera kraven. Målet är att utreda under vilka förutsättningar som beräkningsmodellerna kan användas för att studera lösningar med lågt sittande ventilationsdon i praktiken. Vidare syftar projektet till att ta fram riktlinjer och stöd för hur denna typ av situation ska beräknas.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare