Projekt 13088 Avslutat Aerosoldimma vid vattenbilning av Betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Vid vattenbilning används vatten under mycket högt tryck för att lossgöra betong - till skillnad från traditionell bilning som sker mekaniskt. Metoden har fördelar gentemot mekanisk bilning eftersom den inte skapar vibrationer och för att man kan skära bort betong med mycket stor precision och till exempel bevara armering. Vid vattenbilning binds dammpartiklarna med vattnet och det bildas en aerosoldimma.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Aerosoldimma vid vattenbilning", Karl-Johan Brännström, Dipart (åtta sidor).

Mycket av det som bilas är gammal betong som förutom kvartspartiklar kan innehålla andra hälsofarliga ämnen som exempelvis tungmetaller. Provtagningen har genomförts för att Dipart vill utreda om den aerosoldimma som bildas vid vattenbilning kan vara skadlig för personalen vid arbetsplatsen och för att kunna bedöma om personalen har tillräcklig skyddsutrustning.


Projektansvarig
  • Dipart Entreprenad AB
Projektledare