Projekt 13445 Avslutat Förstudie av energitjänster

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Målsättningen med denna förstudie har varit att få en ökad förståelse för de hinder som installatörer upplever för att kunna genomföra energieffektiviseringsprojekt samt att bättre förstå installatörernas roll och syn på affärsutveckling. Under våren 2018 har intervjuer genomförts med VVS-företag och elinstallationsföretag för att ta reda på hur de arbetar med dessa frågor. Totalt har nio företag djupintervjuats och med hjälp av undersökningen går det att få en fingervisning om hur företagens förutsättningar ser ut och vad som kan göras för att stimulera utvecklingen av energitjänster i branschen. Eftersom de intervjuade företagen utgör ett begränsat urval ger undersökningen en indikation på hur företag resonerar i branschen.
Några faktorer som installationsföretag upplever hindrar dem från att installera de mest energieffektiva lösningarna och jobba med energitjänster är:
- Det saknas beställare som vill och vågar göra långsiktiga investeringar
- Det saknas en ordentlig eftermarknad för uppföljning av installationer
- Tjänsteutvecklingen hämmas på grund av inlåsning i arbetssätt och roller
- Färdiga handlingar begränsar handlingsutrymmet och energieffektiva förslag får inte genomslagskraft.

Under förstudien har arbetsgruppen jobbat efter hypotesen att de flesta installationsföretag i dag arbetar på en mycket god marknad och att viljan att lära nytt och utveckla verksamheten därmed är begränsad. Hypotesen kan sägas stämma delvis. Alla intervjuade företag identifierade flera intressanta utvecklingsområden så som digitalisering, partneringprojekt, produktionseffektivitet, etcetera. Området smarta fastigheter upplevs intressant men det finns en osäkerhet kring vilken roll installationsföretaget ska ta. När det kommer till att utöka företaget och få det att växa är det dock ingen som hade ambitioner om att bli så mycket större. De risker som förknippas med att växa är:
- Att tappa engagemang hos medarbetarna
- Bristande lojalitet som kan leda till att medarbetare slutar på företaget
- Ökad administration och därmed lägre lönsamhet
- Ökad tidsåtgång för upplärning av nya medarbetare
- Osäkerhet i att driva större företag.

I intervjuerna har också frågor om hur företagen upplever det att arbeta med uppdrag inom energieffektivisering mot offentlig sektor. Detta eftersom det skapar direkt nytta i det planerade projektet EnOff (Energieffektivisering i Offentlig sektor) där Installatörsföretagen är en av finansiärerna. Företagens uppfattning kan sammanfattas som:
- Lång väg fram men när det väl händer så blir det verkstad
- Lägre timpris men ger trygghet för framtida affärer
- Långsiktighet när det kommer till investeringar vilket gynnar energieffektivisering
- Begränsade möjligheter att förändra lösningar efter behov.

Slutredovisningen utgörs av förstudierapporten "Energitjänster", Linnea Svanström och Magnus Everitt, bägge Installatörsföretagen (14 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare