Projekt 12393 Avslutat Fotokatalytiska asfaltbeläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Fotokatalytiska tillsatser baserat på titandioxid (TiO2) har börjat användas som ytbeläggning i olika konstruktionsmaterial till exempel betong, glas, takpapp etcetera. De fotokatalytiska tillsatserna har som uppgift att antingen vara självrengörande eller bryta ner luftföroreningar till exempel kväveoxider och kvävedioxider (NOx) till nitrat. De vanligaste tillämpningsområdena är på betongfasader och på solceller och solpaneler.

Genom att förse asfaltytor med fotokatalytisk förmåga ökar mängden ytor som kan rena luften. I städer är asfalt en vanlig typ av beläggning kan detta ge stora fördelar på stadens luftkvalitet. Reningen av luften bör ske nära utsläppskällan för att erhålla bäst effekt av de fotokatalytiska tillsatserna. Undersökningen visar att det effektivaste sättet att förse asfaltytor med fotokatalytiska egenskaper är att använda en emulsion innehållande titandioxid i form av anatas i nanopartikelstorlek. Inblandning av titandioxid i bitumen ger en avsevärt sämre renande effekt.

I fallet med fotokatalytisk emulsion finns resultat som indikerar på att asfalt är ett bättre underlag jämfört med betong då det gäller den renande effektens varaktighet. Vidare finns resultat som visar på att den renande effekten avtar med tiden för fotokatalytisk emulsion.

Projektansvarig
  • Peab Asfalt
Projektledare