Projekt 12594 Avslutat Information för fastighetsägare om energieffektivisering av flerbostadshus och småhus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Projektets syfte var att göra det enkelt att överblicka och förstå effekter och ekonomi av energisparåtgärder. Projektresultatet - skriften "Lönsam energieffektivisering - Saga eller verklighet" - lyfter fram vikten av att åtminstone planera och kalkylera resultaten av energieffektiviseringsåtgärder i samband med renovering. Vissa åtgärder bör "alltid" utföras då arbeten ändå utförs i fastigheten. Vilka ska man välja? För det mesta är det inte dyrt och oftast lönsamt. Totalekonomin (LCC-utfallet) kan vara lysande! Målet bör vara minst 50 procents minskning av energianvändningen utan extrema insatser.

I skriften finns åtta exempel med vanliga hustyper. För varje hustyp finns förslag till åtgärder med datasimulering av besparingseffekt. Förslagen till åtgärder är uppdelade på tre olika "paket": (1) Driftsoptimering, (2) Effektivare komponenter och enkla tillägg och (3) Långsiktigt hållbar klimatskärm och ventilation. För varje paket visas beräknad internränta, ackumulerat kassaflöde och återbetalningstid.

Slutredovisningen utgörs av skriften "Lönsam energieffektivisering - Saga eller verklighet" (31 sidor).

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare