Projekt 3155 Avslutat Konkrossanalys för bergmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Ballastforskningen i Sverige har varit eftersatt. En angelägen fråga är hur man skall kunna optimera krossning av bergmaterial. Detta utgör en länk i kedjan geologi - sprängning - krossning - produktkvalitet.

Syftet med detta forskningsprojekt har varit att modellera krossningsförloppet matematiskt. Forskningsprojektet" Fragmentering av ballastmaterial medelst krossning" har finansierats med bidrag från SBUF, Gatu & Väg AB, Grus och Makadamföreningen, NCC - Ballast Väst AB, Nordberg-Lokomo AB, Råsjö kross AB, Sabema Material AB, Skanska AB, Svedala-Arbrå AB och Vägverket. Arbetet har utförts vid institutionen för maskin- och fordonskonstruktion, CTH.

En ny processmodell för kompressivt arbetande krossmaskiner har tagits fram, baserad på mekanismerna selektion och sönderdelning. Kompressiva krossförsök har gjorts i laboratorium med en ny metod för att karaktärisera bergmaterials fragmentering. En flödesmodell beskriver hur bergmaterialet transporteras genom krosskammaren. Den nya beräkningsmetoden utnyttjar processmodellen, materialkaraktäriseringen och flödesmodellen.

Den nya beräkningsmetoden ger kornkurvor för den produkt som lämnar krossen samt krossens kapacitet. Genom att kombinera dessa resultat får man också kapaciteter för färdiga produktfraktioner. Beräkningsmetoden gör det möjligt att optimera maskinparametrar som spalt, slag och excentervarvtal för att uppnå t.ex. minimering av finandel eller maximering av produktionsvolym. Metoden ger en ny typ av karta över krossens produktionsresultat. Excentervarvtalets inverkan på krossresultatet har visat sig vara större än vad man tidigare har trott.