Projekt 12075 Avslutat Luftskepp- nytt transportslag inom byggsektorn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Transportområdet har inte minst ur klimatsynpunkt kommit att bli en allt viktigare faktor inom byggnadsindustrin. Här skulle användandet av luftskepp kunna vara ett bra sätt att tillämpa vinster med modern teknik. För att värdera realismen i användningen av luftskepp vid transporter av industriellt byggda bostadsenheter (eller andra enheter) respektive för tunga lyft genomfördes en förstudie. Målet var att hitta några typfall av transporter respektive tunga lyft och jämföra dessa med hur problemen löses med dagens metoder. På detta sätt kunde man renodla för och nackdelar med nuvarande system och finna ut eventuella för och nackdelar med luftskeppsbaserade systemlösningar utifrån en rad olika utgångspunkter. I realiteten ingår flera transportslag i de logistikkedjor som nyttjas dagligdags vilket innebär att det i praktiken är kombinationer av transportkedjor, i vårt fall, med eller utan luftskepp. Exempel på centrala utgångspunkter i ett framtida tranportscenario kan vara miljö och klimat, trängsel inom nuvarande infrastruktur, konkurrens och marknadsfördelar, kvalitetsaspekter och logistiklösningar för att nämna de viktigaste.

Dert finns i huvudsak två olika slags nyttor med detta projekt. För det första att visa vad ett nytt transportslag skulle ge för nya marknadsmöjligheter för svenska bygg och anläggningsföretag. För det andra att ge de som är avnämare av företagens produkter, ägare/förvaltare, arkitekter, samhällsplanerare, konsumenter, entreprenörer, med flera, nya idéer och tankar om hur man kan utveckla samhällsbygget och synen på samhällsplaneringen utifrån de nya transportkvaliteter som luftskeppstransporter skulle innebära.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Luftskeppens återkomst", Matts Lundin och Ulf Svensson (63 sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare