Projekt 14372 Pågående Undersökning av homogenisering av bitumen vid tillverkning av returasfalt

Projekttid

Sammanfattning

Vid tillverkning av returasfalt är det känt att det ofta kan uppstå problem med asfaltens egenskaper som leder till diverse skador så som blödningar och instabilitetsproblem. Dessvärre är blandningen mellan bitumen från returgrannulat och jungfruligt bitumen svårt att kvantifiera med dagens metoder. Vid dagens produktionskontroller så löses all bitumen i materialet upp i en asfaltsanalysator och analyseras sedan som ett homogent material, vilket inte alltid motsvarar verkligheten.

En experimentell metod som baserar sig på flera stegvis tvättar av asfalt har visat sig kunna påvisa den här effekten av otillräcklig blandning av retur asfalt. Problemet med denna metod är att hanteringen av lösningsmedel på ett arbetsmiljömässigt tveksamt sätt eftersom det inte hanteras i ett slutet system.

Projektet har som mål att modifiera tvättmetoden som idag används i en asfaltsanalystator för att på så sätt kunna replikera resultatet med flera tvättar medans problemet kring arbetsmiljö kan elimineras. Sedan skall denna anpassade metod prövas på returasfalt för att undersöka om den är lämplig för att bedömda homogenitetsnivån på sådana material.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare