Projekt 11593 Avslutat Projekteringsprocessen i ett avancerat industriellt byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH som syftade till att fördjupa insikten i hur projekteringsprocessen och dess ICT-stöd påverkas av det industriella byggandets utveckling mot bland annat samverkan, integration, standardisering, förtillverkning och kundanpassning. Omfattade en kartläggning av det internationella kunskapsläget och fallstudier av olika projekt. En särskild studie gjordes för att jämföra med produktbestämningen i skeppsbyggnadsindustrin för att kunna dra slutsatser från en långt utvecklad bransch med relativt likartade produktionsförhållanden.

Samfinansiering med Färs&Frosta Sparbank.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Integrerad informationshantering i byggprocessen", Anders Robertson, LTH (230 sidor med en bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare