Projekt 13237 Avslutat Från idé till affär - framgångsrika innovationsprocesser inom samhällsbyggandet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det är vanligt att byggsektorn kritiseras för en svag innovationsmiljö och bristande koppling mellan högskoleforskning och kommersialisering av ny kunskap. Kritiken är kanske överdriven, men det finns ett behov av bättre kunskaper om hur bygginriktade innovationer kommer fram.
Syftet med det projekt som redovisas i denna rapport var att svara upp mot detta behov av bättre kunskaper genom att identifiera väsentliga förutsättningar för att innovativa idéer inom samhällsbyggnadsområdet ska kunna utvecklas till kommersiella produkter, tjänster och processer. Analysunderlaget har omfattat Bygginnovationens beviljade innovations- och planeringsbidrag med ansökningar inkomna 2011 till 2015, från vilka information har samlats in via ansökningar, affärsrådsutlåtanden och projektrapporter samt enkäter till projektledarna. Totalt rör det sig om en population med 87 projekt, där samtliga sökande företag är små eller medelstora, och mikroföretagen dominerar. Därutöver har även en tidigare analys av Bygginnovationens utvecklingsprojekt samt VINNOVAs tidigare utvärdering av programmet inkluderats i underlaget.

Vad gäller förutsättningarna för att nå marknaden visar en jämförelse av företagskarakteristika och projektinriktningar mellan de idéer som kommersialiserats och dem som inte kommersialiserats att företagen som stått bakom framgångsrika idéer är något yngre och har något fler anställda än företag vars idéer inte nått fram. Jämförelsen indikerar även att det är fördelaktigt om företaget ingår i en koncern, oavsett koncernens storlek. Vidare kan noteras att projektidéer som avser tjänster, till exempel ett prognosverktyg, haft något större framgång än idéer till fysiska produkter, men skillnaden är liten.

Den genomförda enkäten visar att vägen till kommersialisering av en produktidé ofta är lång. En femtedel av de projektidéer som fått stöd i form av innovationsbidrag eller planeringsbidrag från Bygginnovationen (men inte mottagit utvecklingsbidrag) har nu nått marknaden, och för de återstående pågår utvecklingsarbetet fortfarande i de flesta fall. Det viktigaste hindret för kommersialisering tycks vara att själva projektidén har visat sig vara alltför komplex, och det näst viktigaste hindret är att marknaden uppfattas vara alltför liten. Enkätsvaren ligger i linje med de synpunkter som framfördes vid en tidigare workshop inom detta projekt med branschexperter, även om rena teknikproblem tycks ha spelat en något större roll än väntat.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Från idé till affär - Framgångsrika innovationsprocesser inom samhällsbyggandet", Jan Bröchner och Ahmet Anil Sezer, bägge Chalmers, och Ove Lagerqvist, LTU och Prodevelopment AB (17 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Besab AB
Projektledare