Projekt 12801 Avslutat Undvik fel och fällor med köldbryggor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Med dagens energieffektiva byggnader har köldbryggor fått en ökad inverkan på byggnadens slutliga energianvändning. Storleken på (och om det är) en köldbrygga beror till stor del på hur U-värden definieras och på simuleringsmodell. Idag är det vanligt att flera olika konsulter är delaktiga i projekteringen och uppförandet av en byggnad. En enkätundersökning visar att det finns olika uppfattningar, bland konsulter inom energiområdet, om vilka ytor som används för beräkningarna och vad som är att betrakta som en köldbrygga. Ett scenario kan vara att arkitekten blir ombedd att leverera kvantiteter av byggdelar och anslutningar, en konstruktör beräknar U-värden och specifika värden för köldbryggor och slutligen utför en installationsprojektör eller en energisamordnare själva energiberäkningen. En risk som uppstår i denna process är att om missförstånd eller olika uppfattning om köldbryggorna finns leder detta till missvisande resultat. Detta kan drabba brukarna i form av ett feldimensionerat inomhusklimatsystem (till exempel kallt på vintern). Vid uppföljning av energiförbrukningen kan felberäkningarna leda till ekonomiska konsekvenser för entreprenören, byggherren och konsulten.

Syftet med denna skrift är att ge en vägledning för ingenjörer, arkitekter och andra yrkesgrupper, som i sitt arbete kan påverka en byggnads energiprestanda i samband med utformning av byggnader.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Undvik fel och fällor med köldbryggor i nyproduktion", Tomas Larsson och Björn Berggren, bägge Skanska (49 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare