Projekt 4076 Avslutat Arbetsskador i samband med materialhantering på byggarbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Enligt den nationella skadestatistiken ISA (Arbetarskyddsstyrelsen) inträffar ungefär 25 % av det totala antalet anmälda arbetsolyckor inom byggindustrin i samband med leverans, mellanlagring och hantering av byggmaterial på byggarbetsplatserna. Mot bakgrund av att man under mer än ett decennium mycket omsorgsfullt lagt grunden till säkra byggarbetsplatser med hjälp av tekniska och beteendemässiga åtgärder, nya arbetsmetoder och nya skyddskoncept tvingas man nu se problemen utifrån andra perspektiv. Ett sådant perspektiv är arbetsorganisationen, där även materialflödeskvalitet ingår som en del.

Syftet har varit att studera orsakssamband och ge förslag till åtgärder som kan leda till en eliminering eller minskning av de arbetsskador som kan inträffa i samband med materialhantering på byggarbetsplatsen.

Med bidrag från SBUF har arbetet utförts av Institutionen för Miljöskydd och Arbetsvetenskap, KTH, i samarbete med SIAB AB.

Inom projektet har genomförts:
    Statistikgenomgång och analys av arbetsolyckor i samband med hantering av material, emballage, etc inom byggindustrin, grundat på uppgifter från ISA för 1994.Fallstudier av hanteringscykeln för vissa material i stom- och stomkompletteringsfaserna under byggandet av det nya Moderna Museet i Stockholm.Diskussioner med SIABs personal på det nya Moderna Museet angående möjliga åtgärder för att minska de hanteringsrelaterade arbetsskadorna på byggarbetsplatsen.
Statistikgenomgången av arbetsolyckor under 1994 i samband med materialhantering visade att
    25 % av skadorna utgjordes av överbelastning vid lyft, 20 % var fallskador, 16 % utgjordes av kläm-, skär- och stötskador som uppkommer på händer och fingrar vid manuella lyft eller vid koppling av last i samband med lyft i byggkran, och 12 % utgjordes av händelsen "träffad av fallande föremål"30 % av olycksfallen resulterade i sjukskrivning i 1-7 dagar, 29 % i 8-30 dagar, 16 % i 31-90 dagar och 5 % i över 90 dagarbyggnadsträarbetare var den yrkesgrupp som var mest olycksdrabbad med 25 % av alla skador. Därefter följde betongarbetare, elmontörer, rörarbetare och tunnplåtslagare med vardera ca 7 % av skadornade yttre faktorer som medverkat vid olycksfallen är i ca 15 % av fallen is och snö, följt av bygg- och konstruktionselement, plåt och takplåt, emballerat gods, bräda, virke, stämp och armeringsjärn vilka alla medverkat i 8-10 % av olycksfallen.
Från fallstudien vid nya Moderna Museet redovisas en dokumentation av flödet av olika vanligt förekommande material under byggproduktionens gång och de mekaniska hjälpmedel som företrädesvis förekom på bygget. I rapporten, vilken innehåller åtskilligt stoff som kan utgöra underlag för arbetsberedning m m, berörs även materialflödeskvalitet och just in time-konceptet som strategier för att minska den totala exponeringen mellan människa och material. Därutöver diskuteras behovet av tekniska/fysiska hjälpmedel på byggarbetsplatsen och en noggrannare planering av materialbuffertar och materialflöden.