Projekt 13035 Avslutat Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att demonstrera hur naturgrus kan ersättas av krossat bergmaterial i olika produkter genom modern produktionsteknik. Syftet är att bevara den ändliga resursen naturgrus och säkra dricksvattentillgången i Sverige. Produkterna där naturgrus skall ersättas är vitt skilda: allt från betong, asfalt (filler), anläggningsjordar, ridbaneunderlag, gungsand, sandningsgrus till gjuterisand.

Projektet har en egen demonstrationsanläggning med VSI-kross och vindsikt som har turnerat runt i Sverige. Den artificiella sand som produceras testas dels av olika institut (CBI, SLU, Chalmers) och av företagen själva genom storskaleförsök. Projektet finansieras av VINNOVA, 23 deltagande företag (egeninsatser) och Chalmers (själva anläggningen).

Projektet har en styrgrupp som sammanträder regelbundet och består av representanter för Skanska, NCC, Omya, Cementa, Weber, Metso Minerals, SBMI, SGU och MinBaS.

Anläggningens 49 veckors långa turné påbörjades i november 2013. Totalt har anläggningen stått uppställd på 12 olika platser och transporterats 440 mil. 21 olika bergtäkter har deltagit i turnén och totalt har 27 stycken olika bergmaterial krossats i anläggningen. Detta är unikt, aldrig förr har så många material testats med samma produktionsanläggning. I rapporten finns en karta över vilka täkter som deltagit i turnén och kommentarer från Chalmers personal om täkterna där anläggningen har stått uppställd.

Slutrapporten utgörs av rapporten "Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial" (nio sidor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare