Projekt 12011 Avslutat Stabila träbjälklag för säkra våtrum

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Föreliggande projekt har haft till syfte att studera fuktrelaterade rörelser och styvhet i träbjälklag för våtrum och undersöka möjliga åtgärder för att förbättra bjälklagets funktion med avseende på dessa parametrar. Syftet var också att utvärdera en konstruktionslösning som medför mindre bygghöjd hos övergolvet än dagens lösningar. Målsättningen med projekt var att undersöka om det finns förutsättningar för att utveckla ett fuktsäkert träbjälklag som underlag för golvvärme och keramiska plattor.

Fuktrelaterade rörelser, temperaturgradienter och klimat hos våtrumsbjälklag med golvvärme har studerats i laboratorium och i två nyproducerade och bebodda hus. Två olika våtrumsbjälklag ingår, ett konventionellt uppbyggt med spånskiva och avjämningsmassa som utgör referensbjälklag och ett bjälklag där en lättballastbetong gjutits mellan bjälkarna.

Mätningarna visar att träbjälklaget med lättballastbetong mellan bjälkarna har bättre styvhet både globalt och lokalt mellan bjälkarna än den konventionella lösningen med spånskiva och avjämningsmassa.

Mätningarna visar också att styvheten reduceras efter den första vintern hos båda bjälklagen.

Slutredovisningen utgörs av SP Rapport 2010:84 "Stabila träbjälklag för säkra våtrum", Joakim Norén, SP Trätek (34 sidor).

Projektansvarig
  • LMR Bygg & Fastighets AB /Royne Hultman
Projektledare