Projekt 12196 Avslutat Metoder och koncept för uthållig renovering - Mecoren

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det finns betydande potential att förbättra husens miljöprestanda vid en renovering. En stor del av det nordiska byggnadsbeståndet står inför omfattande renoveringar. I Sverige står närmare en miljon lägenheter inför omfattande renoveringar och situationen är likartad i övriga nordiska länder. Det är då viktigt att säkerställa att dessa sker på ett sätt så att god innemiljö säkras, att husen inte förvanskas och att god ekonomi säkerställs även i ett längre perspektiv.

Detta projekt har bidragit med att lyfta fram hållbarhet i olika perspektiv och att inte fokusera ensidigt på energi. Olika fallstudier har utvärderats för att lyckas med att hitta andra viktiga hållbarhetsaspekter och bidra med vilka beslut som bör fattas. Metoder har bedömts för att underlätta beslutsfattandet kring hållbar renovering, särskilt när det gäller val av teknik och strategier. Resultatet av detta projekt visar att tillämpning av Miljöbyggnads indikatorer kan vara ett viktigt verktyg för att strategiskt minska energibehov.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Metoder och koncept för uthållig renovering - Mecoren", Fredrik Gränne, NCC (12 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare