Projekt 12843 Avslutat Effektivt utbyte av energi inom ett mindre geografiskt område

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt studerade möjligheten att energieffektivisera genom att använda en annan systemgräns än den som ges i Boverkets regler idag genom att jämföra ett område med byggnader som dels har den traditionella systemgränsen, dels en utökad systemgräns.
Dagens energikrav formulerade av Boverket riktar sig enbart mot enskilda byggnader utan att någon hänsyn tas till en byggnads möjlighet att exportera ett energiöverskott eller hur energin hanteras utanför byggnaden. Den systemgräns som idag används vid beräkning av byggnaders energianvändning är satt vid byggnadens klimatskal.

För att påvisa hur en alternativ hantering av systemgräns kopplad till energianvändning kan leda till minskad energianvändning har i detta arbete beräkningar genomförts där systemgränsen lyfts och får gälla för ett helt område. Genom att betrakta energianvändningen i hela området med målet att minska energianvändningen totalt kan incitament skapas för att använda lösningar som idag normalt inte nyttjas.

I arbetet används passivhusområdet Vallda Heberg i Kungsbacka som fallstudie för beräkningarna. Området innefattar 26 enbostadshus, 4 flerbostadshus med 4 lägenheter i varje hus, 6 radhuslängor med totalt 22 bostäder, 2 verksamhetslokaler och ett äldreboende med 65 boendeplatser. Vallda Heberg har ett lokalt placerat fjärrvärmeverk som tillgodoser byggnadernas värme-och tappvarmvattenbehov. I området har också installerats solfångare för att minska klimatpåverkan och göra området mindre beroende av ett energitillskott utifrån.

Fallstudien kompletteras fiktivt med en matbutik på 2300 m² som tidigare projekterats av NCC. Butikens storlek motsvarar en större områdesbutik och kan alltså försörja ett område större än enbart Vallda Heberg. Matbutiken har ett installerat kylsystem som ger ett värmeöverskott. Genom att tillsätta detta överskott till områdets värmesystem, isolera områdets kulvertsystem och nyttja solenergi görs en minskad energianvändning på cirka 53 kWh/m²Atemp och år sett till bostädernas Atemp.

Detta pekar på vikten av att inte bara se till byggnadernas energiprestanda när målet är att spara energi. Viktigt är att en alternativ systemgräns inte leder till att en byggnads klimatskal försämras i energihänseende och byggnaden ändå möter kraven enligt Boverket. Detta kan hanteras via skärpta krav på U-medelvärdet. Rapporten tar upp flera projekt där man hanterat energifrågan som en helhet med målet att energieffektivisera och visar att detta är fullt möjligt att genomföra energieffektivisering om idén får vara med från början och om viljan finns. Rapportens syfte var att undersöka om dagens byggregler kopplade till energianvändning kan leda till suboptimering. Genom att tillvarata lågvärdig överskottsenergi som finns i en byggnad och använda den i en annan kan en faktisk energibesparing göras.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Områdesenergi", Göran Frenning och Anders Ljungberg, bägge NCC.


Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare