Projekt 13692 Pågående Metodik för stabilisering av muddermassor

Projekttid

Sammanfattning

Stabilisering av muddermassor har potential att bli en miljömässigt fördelaktig och kostnadseffektiv metod för hamnar och vattendrag som behöver muddras. Befintliga muddermassor kan stabiliseras direkt på plats och användas för att bygga upp nya landområden. Genom att stabilisera/solidifiera eventuella föroreningar i massorna kan spridning av föroreningar i massorna begränsas. En nyckelfråga i detta sammanhang är vilken mängd och vilken typ av bindemedel som krävs för att uppnå en god geoteknisk och miljögeoteknisk konstruktion. Det finns ingen standard i dag som säkerställer detta utan istället flera olika ’best practise’ vilket innebär att det finns risk för att erfarenheter från olika projekt inte kan tas tillvara.

Syftet med detta industridoktorandprojekt är att i projektets första del ta fram en metodik för provkroppspreparering och konditionering av provkroppar så att det i projektets andra del kan utföras en experimentell verifiering av optimering av stabiliserade muddermassor med avseende på geotekniska egenskaper (hållfasthet, permeabilitet och beständighet). Genom att ta fram praktiskt tillämpbara riktlinjer för stabilisering av muddermassor kan detta projekt bidra till SBUF:s mål och riktlinjer, att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer och hela branschen att återanvända förorenade muddermassor.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare