Projekt 12364 Avslutat Ny cement med nollemission av CO2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Cement- och betongindustrin är en av de största producenterna av koldioxid i ett globalt perspektiv. Det finns därför ett generellt intresse att försöka utröna om nya cementtyper kan ersätta Portlandcementet. Det finns en risk att uppfinnarna saluför produkten och att tester i verkliga projekt startas innan man förstår vilka konsekvenser som kan uppstå. Exempel på allvarliga brister är att kristallstrukturen inte har en långtidsstabilitet varvid man får en upprepning av den problematik som uppstod med aluminatcementet där byggnader rasade efter 30 år.
Projektet var en första förstudie för att klarlägga om det finns tekniska förutsättningar att cementtyper tillverkade av talk (produktnamn "Novacem") kan ersätta Portlandcement samt vilka egenskaper som kan vara problematiska att uppnå.

Projektets sammanfattande bedömning är att Novacem inte har den stora potential som upphovsmännen hävdar. Det är alltså mycket osannolikt att Novacem skall kunna slå ut dagens Portlandcement, i varje fall inte inom överskådlig tid.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Novacem - Magnesiumbaserat cement med gynnsam miljöprofil. Bedömning av cementets potential", Göran Fagerlund, LTH (16 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare