Projekt 12077 Avslutat Lufttäthet i kontorsbyggnader - Mätningar och beräkningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Kontorsbyggnader svarar för en betydande del av energianvändningen inom byggsektorn. Byggnadens lufttäthet påverkar energianvändningen för uppvärmning och kyla, samt inneklimatet. I en otät byggnad ökar energianvändningen på grund av okontrollerat luftläckage. Luften som läcker in och ut genom klimatskärmen passerar till exempel inte ventilationsvärmeväxlaren. Otätheter kan ge upphov till drag.
Kunskapen om verklig luftäthet för svensk kontorsbyggnader och täthetens konsekvenser för energianvändningen är mycket begränsad. Dessutom saknas en genomtänkt praktiskt tillämpbar mätmetod. Önskvärt vore att beställare kunde ställa krav på lufttätheten för större byggnader och sedan följa upp tätheten med provning med en vedertagen metod.

Syftet för denna studie var därför att utvärdera olika mätmetoder och med dessa metoder bestämma lufttätheten för en kontorsbyggnad. De utvärderade metoderna var täthetsprovning med en stor separat fläkt, ett antal parallellkopplade blowerdoors, byggnadens egna ventilationssystem och kombinationer av dessa.

Det övergripande syftet var att bidra till god lufttätning av kontorsbyggnader, vilket innebär god termisk komfort, energihushållning, kontrollerad ventilation och minskad risk för fuktskador.

Projektet resulterade i ett förslag till praktiskt tillämpbara metoder för uppföljning/provning av lufttätheten hos till exempel kontorsbyggnader.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Lufttäthet i kontorsbyggnader - mätningar och beräkningar", Åke Blomsterberg, WSP Environmental (44 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Allbygg i Höganäs AB
Projektledare