Projekt 12895 Avslutat 3D-scanning med hexacopter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Studien påbörjades i december 2013 med inledande intervjuer med fastighetsutvecklare och byggprojektledare på plats i två pågående projekt för att skapa en tydligare bild av hur den operativa verksamheten ser ut och vilka behov som idag finns. Efter 3D-scanning av områdena och demonstratorutveckling av funktionalitet kring 3D-modellerna (vintern 2013-2014) har uppföljningsintervjuer utförts (april 2014).

Intervjuerna med fastighetsutvecklare visade att det först och främst fanns behov för ett enkelt och effektivt verktyg för förändringsvisualiering som kan användas i dialog med interna och externa parter. Demonstratorarbetet resulterade därför i en webb-app för framtagning av skissartade förslag. Uppföljningen visade att de framtagna 3D-modellerna och det tillhörande verktyget uppfyllde förväntningarna och gav konkret nytta som dialogredskap med politiker, kommunala tjänstemän, interna beslutsprocesser samt i möten med arkitekter.

Intervjuerna med byggprojektledare på anläggningsplatsen visade att både noggrann och visuell 3D-information skulle vara mycket användbar i relation till de metoder för massuppskattningar som används idag. Scanningen genomfördes därför med noggrannheten på mindre än 3.6 cm från de uppmätta kontrollpunkterna och demonstratorn fokuserade på att visualisera noggrann förändringsanalys mellan scanningarna. Här visades uppföljningen att de producerade dataseten var tillräckligt noggranna för användarfallet samt att effektiv visualisering kan tydliggöra resultaten.

Slutsatserna var att tekniken visat sig lyckad i de båda användningsfallen och 3D-modellerna visar både tillräckligt noggrannhet och visuell kvalitet för det de är tänkta till. Vikten av effektiva, lätthanterliga verktyg för att visa resultaten framkom tydligt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Nya möjligheter med 3D-modeller framställda med hjälp av hexakopter", Andreas Furenberg, Peab (elva sidor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare