Projekt 13740 Avslutat Delreparation av tätskiktssystem - del 1 Pilotundersökningar i labb

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt är första delen i ett tänkt större projekt för att verifiera metoder för delreparationer och metoder för kvalitetssäkring av dessa reparationer. Denna del av projektet genomförs för att nästa del av projektet (del 2. Fältstudie) skall bli trovärdig och vederhäftig. Syftet är att undersöka om valda mätsystem har förmåga att varna för tillskjutande fukt där läckage förekommer så att det inte leder till några följdskador på byggnaden. I denna del av projektet skall man kunna utvärdera och bygga kunskap kring hur sensorer ska användas och möjligheten att tolka resultat från dessa.
Projektet genomfördes med fem olika fuktsensorsystem. RISE utförde mätning av temperatur och fuktnivå i provuppställningens regelfack under hela provtiden.
Uppmätta värden från de fem fuktsensorsystemen jämfördes med värden från RISE kalibrerade temperatur- och fuktgivare.
Slutsats • Alla undersökta fuktsensorsystem har förmåga att visa att läckage har uppstått. Detta stämmer överens med mätningar utförda med RISE:s utrustning. • Det är inte det absoluta uppmätta värdet på fuktnivån som är avgörande för om tätskiktssystemet läcker eller inte. Det är förändringen av fuktnivån i konstruktionen som är avgörande om man skall ta ett beslut om att öppna konstruktionen.Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare