Projekt 12225 Avslutat Säsongsutjämning av anläggningsbranschen i norr

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att undersöka möjligheter för företag i mark- och anläggningsbranschen att säsongsutjämna sin verksamhet och därigenom kunna tillsvidareanställa fler i sin personalstyrka. Denna studie har avgränsat sig till att studera möjligheter till att förändra upphandlingen av uppdrag och till viss del även anställningsformer i Norr- och Västerbotten i Sverige.

Förväntat resultat är att finna argument till varför man skall förändra planeringen av projekttiden samt ge förslag på förändringar på vad som kan minska säsongsvariationen i mark- och anläggningsbranschen.

Vad kan branschen göra annorlunda? Praktikfall och intervjuer har utförts hos både entreprenörer och beställare för att finna vad som kan ha positiv inverkan på hur säsongsvariationer kan minskas. I projektet genomfördes uppföljning av några befintliga eller pågående projekt. Intervjuer och studier har utförts under perioden november 2009 till april 2010. Insamlad information från intervjuerna har analyserats och kompletterande intervjuer har gjorts.

Ett förslag på förändring som framkommit i denna studie är att för de flesta projekt, oavsett när det går ut på förfrågan, bör det finnas möjlighet att göra en del aktiviteter under vintern och låta ett vårförfall passera före hårdgjord yta läggs ut. Detta möjliggörs om projekttiden förlängs.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Säsongsutjämning av mark- och anläggningsbranschen i norra Sverige", Birgitta Forsberg, ByggCoach AB (29 sidor

Projektansvarig
  • Berggren&Bergman
Projektledare