Projekt 14252 Pågående Motverka Byggkriminalitet - jämförelse mellan Finland och Sverige

Projekttid

Sammanfattning

Kriminaliteten i byggsektorn belastar samhället på flera sätt och slår mot social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.En jämförelse mellan Finland och Sverige är intressant eftersom Finland verkar ligga före Sverige i arbetet mot byggkriminaliteten. Det är då intressant att jämföra likheter och skillnader mellan länderna i strategi och operativt arbete avseende denna kriminalitet. Arbetet görs som en intervjuundersökning och görs i Centrum för Byggeffektivitets (CBE/KTH) regi.Fokus kommer att ligga på byggföretag samt myndigheter i både Finland och Sverige. KTH har sedan tidigare kontakter med relevanta personer i Finland, som arbetar aktivt mot byggkriminalitet. I ingår personer som arbetar inom Finlands Byggindustriförbund, Finlands byggfack och den finska myndigheten HEUNI (Europeiska institutet för förebyggande och kontroll av brott). Dessa personer kan förmedla kontakter med byggföretag och myndigheter i Finland. I styrgruppen kommer också personer som arbetar inom Johansson, Seko och Svevia att ingå.Resultat av arbetet ska bli:En jämförelse mellan hur finska och svenska myndigheter agerar.Här är myndigheter som arbetar med upphandling och konkurrens intressanta och även hur myndigheter, byggföretag och fack samspelar mot byggkriminalitet. Platschefers och inköpschefers roll är intressant liksom hur fastighetsägare och fackföreningar kan agera. En fråga är om det finns nya innovativa åtgärder mot byggkriminaliteten.

Projektansvarig
  • Peab Bostad AB
Projektledare