Projekt 1012 Avslutat Asfaltarbete - rationell produktionskontroll, nya provningsmetoder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Dagens produktionskontroll är behäftad med flera nackdelar Produktions- och kvalitetskontroll ligger för sent i produktionen, och beläggningsarbetet är redan utfört innan kontrollens resultat föreligger. Nuvarande provningsmetoder kräver toxiska lösningsmedel, som successivt förbjuds. Provtagning och mätning för packningskontroll ute på vägen har blivit allt riskablare. En tragisk dödsolycka och många tillbud har skett vid mätning.

Produktion, asfaltarbete, kontroll och dokumentation skall utföras on-line. On-line innebär att du skall direkt kunna kassera, förändra eller korrigera felaktigheter under hela produktionsskedet fram till färdig beläggning.

Projektet har genomförts med bidrag från SBUF av en arbetsgrupp med deltagare från NOG Väst, Vägverket i Göteborg, Gatubolaget i Göteborg/Kommunförbundet och GGS International. I en styrgrupp har även Skanska, Gatu och Väg samt Föreningen för Asfaltbeläggningar i Sverige (FAS) medverkat.

Två delprojekt har ingått: Asfaltverket och Vägen.

Asfaltverket
Dubbelmätning med kontrolldator av mängden bindemedel har testats under 1991 på tre satsblandningsverk i kombinationerna vägning + vägning; vägning + volym; volym + volym. Varje sats om 1-3 ton registrerades med inbyggda varningssignaler för gränsvärden. Eftersom system för att registrera korngradering i materialström inte har utvecklats, utnyttjades prov i varmfickor Stenmaterialets variation i asfaltverkets varmfickor har studerats genom provtagning och siktning.

Vägen
Parallellt med traditionella prov med borrkärnor har icke förstörande radiometrisk kontroll av packningsarbete gjorts. För punktvis kontroll har använts isotopmätarna Seaman 0-200 och CCS-1000. Den senare är egentligen utvecklad för att kontinuerligt registrera mätvärden i promenadtakt (DOR, Density On the Run). Denna rullande mätare med inbyggd dator har också använts vid 12 beläggningsobjekt för kontinuerlig registrering.
De två delprojekten redovisas här var för sig.
Asfaltverket
För att kunna använda dubbelmätning med kontrolldator måste asfaltverkets styrenheter arbeta digitalt. Om det redan finns processdator eller processtyrning med digitala vågar, är behovet av komplettering litet. Om processtyrningen är baserad på analoga vågar, måste den kompletteras till digital nivå. Dubbelmätningen on-line skall kunna ersätta nuvarande förfarande med extraktion för kontroll och dokumentation av bindemedelshalt.

Vad beträffar stenmaterialet är överensstämmelsen mycket god mellan varmfickeprov och massaprov med MAB 12T Varje verk har emellertid unika medelvärden och variationer för de olika fraktionerna. Vet du vad du har i dina varmfickor och hur det varierar, kan du enkelt ta reda på hur din färdiga asfaltmassa ser ut.

Vägen
Precisionen för punktmätningar med 0-200 och CCS-1000 är densamma. överensstämmelsen mellan borrprover och dessa punktmätningar har varit mycket god, inom ± 1 %. Vill man få en packningsbild av hela ytan, används rullande mätare (DOR). Referensyta väljs för varje beläggningsobjekt. Med rullande mätare fastställs värden på denna yta i tre stråk. Skillnaden mellan rullande värden och punktmätta värden har här kallats texturvärdet och beror på skillnader i yttextur och ythålrum. Efter kalibrering med texturvärdet speglar den rullande mätaren packningsarbetet på hela ytan.

Ur gruppens rekommendationer kan saxas:
- referensytan, där man gör 5-6 punktmätningar om 3 x 60s, skall vara representativ och ca 120 m, motsvarande tre lassbyten
- ytan skall prepareras omsorgsfullt vid punktvis isotopmätning
- rullande mätning bör göras i tre parallella stråk
- samma rullhastighet, lämpligen 1 m/s i 40s, som för beläggningsprojektet i övrigt måste användas
- skiftningar i bakgrundsstrålning och väder bör följas upp

Både dubbelmätning vid asfaltverk och oförstörande kontroll och dokumentation med 0-200 och CCS-1000 (DOR) avpackningsarbeten kan med nya metodbeskrivningar och utbildning ersätta dagens föråldrade och farliga metoder