Projekt 13097 Avslutat Lossningssäkring av bygeltrailer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Att lossa tunga prefabricerade betongelement på byggarbetsplatser kan vara ett farligt arbete. Betongelementen transporteras ofta stående till arbetsplatsen med så kallade bygeltrailers. Bygeltrailerns golv består av ett flak som kan ställas ned på backen och lösgöras från trailern. Bygelflak är i sin konstruktion relativt smala, vilket gör dem instabila då de är lastade med höga stående betongelement. Bygelflak med betongelement utgör därmed en vältrisk på arbetsplatsen om de lastas av fel, utsätts för hård vind, blir påkörda, ställs på lutande mark eller mark med dålig bärighet.

Syftet med detta SBUF-projekt var att ta fram en enkel säkerhetsförbättrande produkt som lösning på ovanstående problem. Arbetet har resulterat i ett komplett tillverkningsunderlag, och en tillverkad prototyp på stödben som väsentligt förbättrar bygelflakens stabilitet. Praktiska prov med stödbenen har inte varit möjligt att genomföra, i stället har teoretiska stabilitetsberäkningar utförts. Beräkningarna visar på väsentligt ökad stabilitet jämfört med bygelflak utan stödben. Detta gäller oavsett om bygelflaket blir utsatt för vindlast, lutande underlag, förskjuten tyngdpunkt eller mark med dålig bärighet. Stödbenen kan monteras på de flesta typer av bygelflak, och kan följa med bygelflaket alternativt förvaras på arbetsplatsen.

Projektets syfte - att ta fram en enkel lösning för att öka stabiliteten - har därmed uppnåtts. Nästa steg är att utföra praktiska tester av stödbenen, där man också utvärderar hantering och användande över tid.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Lossningssäkring av bygeltrailer - Konstruktion av stödben", Mikael Johansson och Martin Blohm, bägge Skanska (16 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare