Projekt 12810 Avslutat Utveckling av tekniska råd för funktionskrav vid undermarksanläggningar med avseende på den kemiska miljön

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Samfinansiering med Formas inom utlysningen Geoinfra.
Undermarksanläggningar påverkar mer eller mindre omgivande miljöer. Främst berörs hydrologiska förhållanden men även det geokemiska tillståndet påverkas i interaktionen mellan anläggningar och omgivande berggrund. Under och efter utsprängning bör ytterligare faktorer beaktas som gäller byggmaterial vilka tillförs undermarksanläggningar, det vill säga:
- Funktionaliteten för materialet
- Samspelet mellan materialet och grundvatten
- Beständigheten hos materialet

Samtliga tre faktorer påverkas starkt av den underjordiska miljön med grundvatten som transportmedium mellan omgivningen och de material som tillförs anläggningen. Byggmaterial är oftast cementbaserade, till exempel sprutbetong, eller utgörs av stål för till exempel bergbultar.
Det övergripande målet för projektet var:
- att ytterligare utveckla standarder för att uppfylla funktionella krav på underjordiska anläggningar med avseende på den kemiska miljön i form av grundvattensammansättning och undermarksanläggningars atmosfär.

Dessutom syftade projektet till:
- att ge en grund för att bygga säkrare tunnlar med ett kostnadseffektivt underhåll.

Projektet är att betrakta som en fortsättning på de forskningsprojekt som bedrivits av Chalmers med partners samt genomförts genom NCC med finansiering av SBUF.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare