Projekt 12805 Avslutat Produktion av hårdbetonggolv

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Fram till för 5-10 år sedan förekom sällan problem med delaminering i betonggolv tillverkade med ströbetong, i synnerhet inte vid användning av strövagn. På senare år har det dock, bland många entreprenörer, upplevts som om antalet skadefall har ökat. Dessa skador orsakar stora kostnader för entreprenörerna.
Rapporten redogör för undersökningar som genomförts under de senaste två åren, Ett antal intervjuer, en litteraturstudie i ämnet, genomgång av gamla CBIrapporter och två skadeutredningar av betonggolv ute i fält har genomförts. Både litteraturen, artiklar och olika typer av rapporter, och vittnesmål från utförande golventreprenörer tycks bekräfta en bild av att problem med delaminering ökade under de sista 10-15 åren. Huvudorsaken till denna ökning tros vara att betongrecepten har förändrats på ett sådant sätt att det ofta blivit mycket svårt att åstadkomma en bra ytbehandling av golvbetongen. En annan orsak är också att tekniken i mångt och mycket förändrats med utläggningsmaskiner med förmåga att ytbehandla större areor av betonggolv än vad som tidigare varit möjligt. Detta har också förändrat arbetssättet vilket också kan ha påverkat skadefrekvensen. Studien ger alltså stöd som talar för att en ökning av delamineringsskador verkligen har skett.
En belgisk studie har visat att mycket finmaterial gör det svårare att bearbeta betongen korrekt och att vissa typer av flytmedel har en förmåga att dra in luft i betongen vilket i stort sett kan göra det omöjligt att ytbearbeta betongen med glättning. Dessutom ger kombinationen med mycket finmaterial och sådana flytmedel ännu större luftinblandning i betongen. Sådana betongrecept har endast förekommit de sista årtiondena och det förklarar sannolikt de ökade problemen med delaminering. Man bör undvika följande i betongrecepten för att undvika delaminering (fler exempel och råd finns i rapporten):
- Undvik betong med lufttillsats > 3 %.
- Undvik en betongsammansättning med för mycket finballast.
- Kontrollera vilken typ av flytmedel som används. Många flytmedel av typen polykarboxylateter (PCE) har egenskapen att dra med sig stora mängder luft in i betongen. Undvik sådana. Tala med producenterna.
- Kontrollera alltid lufthalten i betongen innan gjutningen påbörjas.
- Se alltid till att underlaget är ordentligt uppvärmt innan gjutningen påbörjas.
- Undvik att starta för tidigt med grovglättningen vid användning av sittmaskiner. Ett riktmärke som anges är att ett fotavtryck endast skall gå ner ca 3 mm i betongen att jämföra med 6 mm vid handhållen maskinglättning.
- Glättade betonggolv behöver dock sällan torka ut fort eftersom ytbehandlingen med glättning syftar till att ge den slutliga ytan.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Delaminering i betonggolv. Är delaminering i industrigolv vanligare i moderna betongrecept?", Lars Kraft, CBI Betonginstitutet (46 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare