Projekt 10115 Avslutat Beräkning av permanenta deformationer hos asfaltbeläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftade till att utveckla en praktiskt tillämpbar metodik för prognostisering av permanenta deformationer.

Etapp 1 omfattade utvärdering av funktionella stabilitetsegenskaper, analys och beräkningar av permanenta deformationer, bestämning av trafikens skadeeffekt samt undersökning av inverkan av trafik- och temperaturvariationer. Samarbete med Vägverket, Nynäs AB, FortF, Luftverket och VTI.

Slutredovisning av etappen utgörs av rapporten "Prognostisering av permanenta deformationer", Roger Nilsson och Erik Malmqvist (40 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare