Projekt 13324 Avslutat Provning stabiliserad jord med geofysiska metoder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I detta projekt har seismisk CPT (spetstrycksondering) utvärderats som en testmetod för att bestämma egenskaperna hos KC-pelare. Anledningen till att använda seismisk CPT är att där erhålls både seismikvärde i form av P-våg (kompressionsvåg), S-våg (skjuvvåg) och ett spetstryck. De seismiska bestämningarna i fält kan jämföras med seismiska värden uppmätta i laboratorier. Vidare finns en koppling mellan sonderingsmotstånd och hållfasthet i den stabiliserade pelaren. Seismikmätningarna i laboratoriet baserades på resonansfrekvensmätningar där provkroppen exciterades med ett slag och den dämpade resonansfrekvensen mättes både i axiell och transversell riktning. Detta är en enkel teknik som oftast ger ett entydigt svar på resonansfrekvensen. Provkroppens homogenitet kan undersökas visuellt och relationen mellan P och S-våg visar på kvaliteten hos provkroppen. I fält finns inte denna möjligheten att visuellt kontrollera kvaliteten utan här måste den insamlad mätdata vara tillräckligt bra. Då det gäller seismisk CPT har det visat sig vara kritiskt dels med att utvärdera om CPT:n befinner sig i eller utanför pelaren. Ett lågt spetsmotstånd kan betyda att sonden är utanför pelaren eller att pelaren är dålig. Dels behöver man kunna excitera en väl definierad P- och/eller S-våg för de seismiska mätningarna. Alternativa seismiska metoder såsom Up-hole teknik etcetera bör utvärderas.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Provning av K/C-djupstabilisering med seismisk CPT", Per Lindh, SGI (52 sidor och 3 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare