Projekt 11677 Avslutat RF-mätning i borrhål i betong med lågt vct

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undanröja eventuella tvivel avseende tillförlitligheten hos de rutinbeskrivningar, metoder och mätutrustningar som idag används vid fuktmätning i betong med lågt vct. Har omfattat ett antal antal jämförande mätningar med de metoder som används inom RBK-systemet. Utfört i samarbete med RBK.

Projektet redovisas i rapporten RF-mätning i borrhål med lågt vct, Ted Rapp, Sveriges Byggindustrier, 2006 (35 sid jämte bilaga).

Den viktigaste slutsatsen från projektet är att RF-mätning i borrhål med lågt vct, som utförs enligt RBK:s manual, ger resultat som ligger inom angiven mätosäkerhet. Vissa justeringar har införts i manualen med anledning av projektet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten RF-mätning i borrhål med lågt vct, Ted Rapp, Sveriges Byggindustrier, 2006 (35 sid jämte bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Constructon Sverige AB
Projektledare