Projekt 6008 Avslutat Rörrenoveringsbehov i flerbostadshus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Att kunna förutsäga när det är klokt att renovera är ett känt behov inte enbart hos fastighetsägare utan även hos företag som arbetar med stambyten och renovering av kök och badrum. Syftet har varit att söka fastställa sambandet mellan byggnadsdelar och rörinstallationers livslängd och vilka faktorer som orsakar fukt- och vattenskador, och därmed fastställa sannolikheten för när ett renoveringsbehov föreligger. En del av problematiken har tidigare tagits upp i SBUF informerar 94:01, Avloppsstammars livslängd.

Med bidrag från SBUF har Rörlednings AB Montör i samarbete med Intermarco AB, Försäkrings AB Svenska Brand, Byggsystem Eld & Bjurström AB och Förvaltnings AB Stadsmuren genomfört projektet. Företrädare för fyra större bostadsföretag har intervjuats. SCB har anlitats för den statistiska bakgrunden. Ett urval ur Svenska Brands vattenskadestatistik 1975-95 för fastigheter inom Storstockholm med byggnadsår 1930-59 omfattande närmare 2000 skador har analyserats. Ett stort antal litteraturreferenser har ställts samman.

I projektrapporten ges en bred översikt över frågor som aktualiseras vid stambyten och våtrumsrenoveringar i flerbostadshus. Vattenskadestatistiken visar att
- i genomsnitt anmäls mindre än en vattenskada per fastighet och år
- skadorna uppträder främst i våtutrymmen och i kök
- i våtutrymmen är det fel i membranisolering och i avlopp (korrosion och stopp) som är de klart vanligaste skadeorsakerna
- i kök dominerar stopp i avlopp som skadeorsak, även om korrosion i systemet också är en relativt vanlig orsak
Något tydligt samband mellan skadefrekvens och byggnadsår kan inte utläsas. Möjligen beror detta på att självrisknivån har ökat och att skadeanmälningarna tycks påverkas av konjunkturläget.