Projekt 11957 Avslutat Leverantörsutveckling inom byggandet: praktikfallet Skanska Sverige

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att ta fram verktyg och arbetssätt för att utvärdera, följa upp och utveckla byggentreprenörers leverantörsrelationer. Målet var att på så sätt uppnå lägre totalkostnader och ökad kundnytta.
Projektets genomfördes som ett industridoktorandprojekt där Skanska Sverige används som ett praktikfall. Inledningsvis utvecklades kvalificeringssystem. Därefter utvecklades och infördes strategiska utvärderingar i vilka även leverantörerna deltog. Intervjuer kombinerades med gruppdiskussioner, benchmarkingstudier och mindre case.
Projektet ledde fram till praktiska verktyg och arbetssätt som kan användas av medelstora och stora byggentreprenadföretag.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Contractor-Supplier Relations in a Large Contractor Organisation", Mikael Frödell, Chalmers (35 sidor och bilagor),

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB / Andrea Pap de Pestény
Projektledare
  • Per-Erik Josephson