Projekt 8043 Avslutat Systemet Ansvarig Installatör

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

VVS-branschen har under 90-talet påverkats av en rad förändringar i samhällets regelsystem. Dessa har bland annat inneburit att ansvaret för tillämpning av samhällets byggregler i allt större utsträckning lagts på byggherren. Ett exempel är att begreppet ansvarig arbetsledare som innebar en sorts auktorisation i entreprenörsledet togs bort ur lagstiftningen. Byggherren ska numera istället utse en kvalitetsansvarig, vilken inte behöver ha direkt inflytande eller påverkan på installationsarbetet. Konsekvensen är att idag kan vem som helst utföra ett installationsarbete utan att behöva uppvisa några dokumenterade kunskaper.

Dessa förändringar medför en osäkerhet om entreprenörens kompetens att säkerställa rätt utförande vilket får konsekvenser för byggherrar och brukare, men också för de myndigheter som skall utöva tillsyn över byggandet. Systemet innebär dessutom otydliga kunskaps- och utbildningskrav på de yrkeskategorier som planerar, leder och ansvarar för installationsarbeten, vilket i sin tur har en negativ påverkan på rekryteringen till branschen. Även erfarenhetsåterföringen från utförande till materialindustrin och konsultledet har försvårats.

Syftet har varit att skapa ett nytt godkännandesystem med krav på företag och personal i arbetsledande ställning för att därigenom säkerställa och visa kompetensen hos företag inom VVS-branschen.

Projektet har utförts av VVS-I Service AB i samarbete med ett flertal installationsföretag. Finansiellt bidrag har lämnats från SBUF, VVS-Installatörerna, Föreningen V, NUTEK, VAV med flera. Huvuddelen av arbetet har bestått i att utforma de krav som ska reglera certifiering av projektledare och godkännande av företag.

Den ursprungliga tanken med projektet var att systemet Ansvarig Installatör enbart skulle gälla VVS-branschen. Efter en tid kom dock även ventilationsbranschen att involveras i projektet. Nu står el-, kyl-, rör- och ventilationsbranscherna bakom systemet och har gemensamt format slutprodukten.

Det utvecklade systemet Ansvarig Installatör ställer krav både på själva företaget och på företagets projektledare.

För företaget gäller att man ska ha ett kvalitets- och miljöledningssystem som säkerställer att produkter och tjänster uppfyller specificerade krav. Dessutom ska företaget ha minst en anställd certifierad projektledare inom varje verksamhetsenhet som driver ett eller flera projekt och är specialist inom minst ett teknikområde.

För att bli certifierad projektledare måste man visa att man har tillräckliga projektledarkunskaper. Detta gäller framför allt kunskaper i entreprenad- och konsumentjuridik, projektekonomi och installationsledning. Därutöver ska projektledaren även ha minst fem års erfarenheter av praktiskt arbete inom installationsbranschen och vara lämplig för uppgiften.

Certifierade projektledare avses finnas för varje teknikområde, det vill säga för värme- och sanitets-, ventilations-, styr- och regler-, kyl-, el- och teleinstallationer. För projektledare inom respektive teknikområde kommer det att vara krav på att kunna visa att man har gedigna tekniska fackkunskaper.

Dokumentationen för systemet Ansvarig Installatör omfattar för närvarande förslag avseende:
- Kvalitets- och miljöledningssystem – systemkrav
- Gemensamma krav på projektledarkunskaper – certifierad projektledare
- Tekniskt inriktade krav på projektledarkunskaper avseende värme- och sanitetsinstallationer
- Certifiering av företag till Ansvarig Installatör
- Administration, underhåll och ständig förbättring av systemet Ansvarig Installatör
- Krav på revisionsföretag - systemrevision


Arbetet med införandet av systemet Ansvarig Installatör pågår på bred front. En informationskampanj har inletts och ett tjugotal informationsträffar har genomförts. Det har även publicerats artiklar om systemet i installationsbranschens tidningar.