Projekt 13309 Avslutat In-Situ behandling av oljeförorenade massor vid kantskärning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Trafikverkets kostnader för drift och underhåll av det statliga vägnätet är cirka 8 miljarder kronor per år. Dikningsåtgärder som syftar till att ta bort tillfört material på vägkant och i dike innefattar kantskärning och har en årlig kostnad på drygt 1 miljard.

Syftet var att effektivisera driftverksamheten genom att utveckla befintligt arbetssätt och eventuell maskinutrustning så att in-situ behandling kan utföras av oljeföroreningar i de massor som uppstår vid kantskärning.

Effektivisering av utförandet förväntas på områdena.
- Ekonomi: Färre maskintimmar, mindre transporter och tippavgifter
- Miljö: Mindre avgasutsläpp och mängder förorenade massor
- Framkomlighet: Kortare tid på väg och inga fordonståg att passera
- Trafiksäkerhet: Kortare avstängningstid och –längd på fordonståg

Baserat på resultatet kan följande slutsatser dras:
- Betydande besparingar för totalkostnad, positiva effekter för miljö och trafiksäkerhet kan under vissa omständigheter göras på platser med oljeförorenade vägkanter.
- Metoden bedöms kunna vara lämplig på vägar runt våra storstäder med oljeförorenade massor och i synnerhet där återvinning inom vägområdet inte är möjlig.
- Användning av den nya tekniken rekommenderas under vissa förutsättningar och kommer att bidra till en ökad effektivitet och produktivitet inom drift- och underhållsverksamheten.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "In-Situ behandling av oljeförorenade massor vid kantskärning", Andreas Bäckström, Svevia (13 sidor och 3 bilagor).

Projektansvarig
  • SVEVIA AB
Projektledare