Projekt 6024 Avslutat God lufttäthet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Frågan om hur lufttät en byggnad skall vara diskuteras flitigt, inte minst i samband med så kallat ekologiskt byggande. För de flesta är det nog självklart att ha god vindtätning av en byggnad. Vindskyddet bakom fasadmaterialet skall förhindra att vinden blåser in i klimatskärmen, t ex en yttervägg, och sänker dess värmeisolerande förmåga. På samma sätt finns det ett antal motiv till varför en byggnad skall ha god lufttätning (täthet mot luftgenomströmning). De fyra tyngsta motiven är komfort för de boende, hushållning med energi, kontroll av ventilationen och reducering av risken för fuktskador.

Syftet har varit att sammanställa kunskap om varför lufttäthet är en viktig egenskap hos en byggnad och hur detta kan åstadkommas, och göra detta i form av en handbok som kan ge praktisk vägledning för arkitekter, projektörer och entreprenörer.

Arbetet har genomförts av AB Jacobson & Widmark i samarbete med bl a PEAB AB och LTH, och har finansierats av SBUF, BFR och AB Jacobson & Widmark. Ett inledande inventeringsarbete inom projektet har redovisats i form av ett examensarbete utfört på Avd för Byggnadsfysik vid LTH. Detta examensarbete har utgjort ett viktigt underlag för den slutliga handboken.

I handboken behandlas:

- motiven till varför en byggnad bör ha god vind-, luft- och diffusionstätning

- vilka material som kan användas för att uppnå en god täthet

- exempel på goda tätningstekniker (totalt finns ca 70 ritningar med tillhörande beskrivningar)

- teorier och ekvationer för hur luftläckningen genom ett klimatskal och enskilda material kan beräknas

- hur luftläckningen för en hel byggnad och för en enskild komponent kan mätas

- kvalitetssäkring av lufttätningsfunktionen