Projekt 12019 Avslutat Utveckling av provningsmetoden för bestämning av styvhetsmodul

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Det finns stor variation mellan laboratorierna vid bestämning av styvhetsmodul hos asfaltbeläggning. Detta är ett problem vid utvärdering och kontroll av asfaltbeläggningar om styvhetsmodulen bestäms vid olika laboratorier. Det är också ett hinder vid åberopande av asfaltsbeläggningars styvhetsmodul vid funktionsentreprenader. För att kunna bestämma styvhetsmodulen med bättre noggrannhet krävs mer kunskap om olika testparametrar och noggrannare metodbeskrivning. Styvhetsmodul är en viktig parameter vid dimensionering av asfaltbeläggningar och onoggrannhet i uppmätt styvhetsmodul kan leda till fel val av beläggning.

Metodiken bygger på att mäta verkliga krafter och deformation hos utrustningar med ett separat system och analysera och jämföra dem med rapporterade värden. Mätningen sker vid olika temperatur, frekvenser och med flera fabrikat och modeller på utrustningar och mjukvara.

Projektet syftade till att förfina provningsmetoden för bestämning av styvhetsmodul så att det blir mindre variation mellan styvhetsmoduler bestämda vid olika laboratorier och ökad kunskap om de olika utrustningar som används i landet.

Slutredovisningen utgörs av VTI notat 19-2010 "Utveckling av provningsmetod för bestämning av styvhetsmetod", Hassan Hakim och Safwat Said, bägge VTI, och Richard Nilsson, Skanska (30 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare