Projekt 13055 Avslutat Beslutsunderlag för ledningsgrupper inom bygg- och bostadssektorn kring byggande av passiv-, nollenergi- och plushus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Bebyggelsen svarar för en betydande del av energianvändningen och för att Sverige ska klara sina långsiktiga hållbarhetsmål bör både befintlig bebyggelse förbättras samt att all nyproduktion av både lokaler och bostäder utföras så energieffektivt som är ekonomiskt rimligt. Flera av de allmännyttiga bostadsbolagen har provat på, men endast ett fåtal har tagit beslut att bygga lågenergihus i större skala. För att öka uppförandet för flertalet allmännyttiga bolag krävs kunskap och ökad förståelse kring beslutsprocessen vid byggande av lågenergihus.

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om beslutsprocessen när allmännyttiga bolag bygger lågenergibyggnader. Projektet övergripande målsättning har varit att identifiera de beslutsunderlag som allmännyttiga bostadsbolags ledningsgrupper behöver för beslut kring byggande av lågenergihus.

Projektet har haft som delmål att:
- Ta fram ny kunskap kring frågeställningar och beslutspunkter från utvecklingsprojekt samt genomförda och icke genomförda lågenergihus
- Ta fram ny syntetiserad kunskap om ett antal genomförda lågenergihus med fokus på ekonomi, miljö och beslutsprocesser
- Utifrån ny kunskap ta fram en lista över vanliga frågor (FAQ) med tillhörande svar, och ta fram relevanta beslutsunderlag för ledningsgrupper inom allmännyttan
- Ta fram ett beslutsunderlag avseende centrala beslutsfrågor för ledningsgrupper inom allmännyttiga bostadsbolag som exempelvis behandlar ekonomiska modeller, investeringskalkyler, finansieringsformer, livscykelperspektiv och utbildning
- Ta fram ett underlag som kan utvecklas till en struktur och operativa verktyg för att underlätta beslutsfattandet inom den allmännyttiga bostadssektorn.

Projektet har identifierat fyra huvudområden som är i behov av utveckling:
1. Enklare kalkyl- och värdeberäkningsmodeller
2. Säkrare förfrågningsunderlag och anbudsutvärdering
3. Säkrare uppföljning
4. Bättre erfarenhetsåterföring

Inom enklare kalkyl- och värdeberäkningsmodeller behövs jämförbara mallar/ checklistor för det ekonomiska beslutsunderlaget som behandlar hur energiprestanda, miljö, driftsnetto och icke finansiella faktorer ska beaktas. Området säkrare förfrågningsunderlag och anbudsutvärdering behöver utveckla ett gemensamt kalkylsätt för att underlätta jämförelsen av investeringar och utlovad energiprestanda vid utvärdering av anbud och upphandling. Säkrare uppföljning och bättre erfarenhetsåterföring har en tydlig koppling till programmet Sveby för hur krav kan ställas och följas upp. Här behövs mer kunskap inom uppföljning med relevanta nyckeltal inom ekonomi, energi och icke finansiella faktorer. Det behövs vägledningar och verktyg för att ställa krav, räkna, följa upp och återkoppla. Slutligen finns det behov för en förbättrad erfarenhetsåterföring inom och mellan bolag. Goda och dåliga exempel på beslutsunderlag, verktyg, upphandling, energiprestanda och uppföljning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan", Thomas Sundén, Sustainable Innovation AB, et al. (41 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare