Projekt 14003 Pågående Projekteringsprocess i kontraktsform Tidig Entreprenörsmedverkan, TEM

Projekttid

Sammanfattning

I byggbranschen implementeras i allt högre grad förnyade arbetssätt och kontraktsformer som stödjer samverkan mellan olika partner för att dra nytta av olika partners kunskap och öka innovation och kvalitet. Syftet är att studera hur man genomför projekt med kontraktsform tidig entreprenörmedverkan (TEM) på projektnivå i termer av organisering av projektteamet, ansvarsfördelningar, samt olika verktyg och processer som ger möjligheter att effektivisera byggprocessen. Projektet fokuserar på samspelet mellan beställare, konsult och entreprenör för att bemöta kostnadsdrivande aspekter, kvalitet och innovation och använder ett nätverksperspektiv. Ansökan omfattar en fortsättning på ett tidigare finansierat doktorandprojekt som kommer att studera ytterligare två projekt med TEM kontraktsformer. Metoderna som kommer att användas är observationer, intervjuer, enkäter och dokumentanalys. Projektgruppen är tvärvetenskaplig och består av forskare inom projektledning, projekterings-, konstruktions- och genomförandeprocessen som samarbetar med en referensgrupp med medlemmar från Luleå Tekniska Universitet och industrin. Förväntade resultat är att ge insyn och rekommendationer om hur man genomför Kontraktsform TEM mellan beställare, konsult och entreprenör på projektniv

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt