Projekt 12086 Avslutat Prestanda- och beteendeuppföljning av byggnaders energianvändning- En färddator för byggnader.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Genom den ökande medvetenheten om effekterna av vår energianvändning och stigande energipriserna kan man förvänta sig att ökade krav kommer att ställas från konsumenterna på att den köpta byggnaden uppfyller de prestanda som förespeglats, det vill säga ett ökat producentansvar. Detta kommer även att gälla för genomförda effektiviseringsåtgärder där krav kommer att ställas på att de ger det utlovade resultatet. Förbättrade möjligheter för olika leverantörer att kvalitetssäkra sina produkter bör därför bli högt prioriterat.

Till detta kommer också ett intresse hos brukarna att få tillgång till ett verktyg som möjliggör en kontinuerlig uppföljning, validering och möjlighet att prediktera konsekvenserna av olika åtgärder och sitt beteende.

Syftet med detta projekt var att baserat på en helhetssyn och mätningar av köpt energi och temperaturer, utveckla en metodik som gör det möjligt att analysera en byggnads totala energianvändning och därigenom få möjlighet att verifiera dess energiprestanda, simulera och validera olika energieffektiviserande åtgärder samt brukarbeteenden.

Metodiken baserades på en experimentell bestämning av byggnadens totala förlustfaktor (den effekt som byggnaden kräver för att upprätthålla en temperaturdifferens inne-ute om 1 grad C). Med kännedom om förlustfaktorn samt tillgång till mätningar av köpt energi samt temperaturer, kan sedan en funktionalitet erhållas som kan liknas vid motsvarigheten till bilens färddator. Med dess hjälp kan brukarbeteendet och olika åtgärder värderas i kr, kWh och CO2. Exempel på detta är:

i. Validera utlovad prestandagaranti.
ii. Möjliggör en kontinuerlig utvärdering enligt energideklarationen.
iii. Validera energieffektiviseringsåtgärder, tex tilläggsisolering, fönsterbyte, värmeåtervinning etcetera.
iv. Prognostisera och validera en minskad el-användning.
v. Prognostisera och validera en ändrat brukarbeteende avseende inomhustemperatur, varmvatten med mera
vi. Uppskatta nyttiggörandet av gratisenergi från solen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Prestanda- och beteendeuppföljning av byggnaders energianvändning. Etapp 1", Staffan Andersson, Ronny Östin och Thomas Olofsson, samtliga Umeå Universitet, samt Jan-Ulric Sjögren, NCC (68 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige
Projektledare