Projekt 11991 Avslutat Möjligheter med byggnadsintegrerad uppvärmning. Ökad inomhuskomfort med energieffektivare systemlösningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Projektets syfte är att skapa förståelse och att utveckla verktyg för analysen av hur byggnadsintegrerad uppvärmning fungerar samt att utveckla riktlinjer för dess utformning.

Inom projektet har en avancerad simuleringsmodell utvecklats och validerats. Med hjälp av modellen kan interaktionen mellan ingjutna rör och dess omgivning analyseras med god upplösning både i rum och tid. Vi bedömer att modellen är världsledande inom sitt område, inte minst avseende den inbyggda flexibiliteten för systemanalyser. Modellen ger förutom returtemperatur och total värmeavgivning till exempel svar i detalj på hur värme fördelas i rummet och vilken termisk komfort som uppnås. Värmelagring och därmed uppkommen tidsfördröjning i den termiska responsen beaktas i detalj med modellen. Den utvecklade simuleringsmodellen har används till att analysera värmesystemets självreglerande förmåga. Vidare har en metod för prognosstyrning av värmetröga golvvärmesystem utvecklats där beräkningsmodellen är essentiell.

Resultat från forskningsprojektet visar att då golvvärme tillämpas i välisolerade bostäder blir rumstermostaterna mer eller mindre överflödiga. Rumsregleringen, det vill säga temperaturgivare, signalsystem, ställdon och ventiler, som styr av- och påslag av vattenflödet i de ingjutna slingorna kan vid lämplig design rationaliseras bort. Systemets rumskontroll säkerställs i stället tack vare systemets inneboende självreglerande förmåga. En förenklad systemuppbyggnad med färre komponenter är möjlig. Det förenklade systemet får därmed en lägre investeringskostnad än det traditionella systemet med rumsreglering via termostater.

Slutredovisningen utgörs av (1) doktorsavhandlingen "Thermal Modelling of Water-Based Floor Heating Systems - supply temperature optimisation and self-regulating effects", Henrik Karlsson, Chalmers (40 sidor, ett appendix och sju vetenskapliga uppsatser) och (2) rapporten "Byggnadsintegrerad uppvärmning", Henrik Karlsson och Carl-Eric Hagentoft, bägge Chalmers (39 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare