Projekt 4107 Avslutat Liten multifunktionsvagn med kran

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Lång erfarenhet av att bygga ställningar gav Tommy Olsson redan på 1980-talet idén till en liten motordriven vagn som skulle underlätta det tunga arbetet. Några enkla prototyper togs fram. En marknadsundersökning bland tänkbara användare visade 1994 att vagnen borde utformas för mer än enbart ställningsbyggande. Dagens materialhanteringsmaskiner är ofta stora och dyra. Syftet har varit att utveckla och utvärdera en prototyp till ett kompakt och flexibelt hjälpmedel för materialhantering.

Projektet har genomförts av en arbetsgrupp med upphovsmannen, då hos HEAB Byggställningar AB, MHAB (projektledning, arbetsstudier, ergonomi, rapport), Protec AB (konstruktion), SUFAB (arbetsolycksfallsanalys) och Timars Svets & Smide AB (tillverkning). I en referensgrupp har även ingått företrädare för byggmästareföreningar, Byggnads avd. 22, BYMAB, HYRMEC Halland AB och NCC AB. Bidrag har lämnats från SBUF, Arbetslivsfonden och BFR. Med ledning av användarenkäten utvecklades prototypen, främst genom att öka krankapacitet och ta fram kompletterande utrustning. Prototypen testades vid ett skolbygge utanför Göteborg och vid fasadrenoveringar av trevåningshus i Helsingör. Arbetssäkerhetsanalys, arbetsdiagnos och ergonomiska studier genomfördes. Flera mindre förbättringar har gjorts utgående från de praktiska erfarenheterna.

Vagnen har måtten 2,5 x 1,4 meter och är försedd med en kran som kan förlängas för att lyfta cirka 200 kg till 12-14 meters höjd. Kranen är placerad i flakkant, och flakets lastkapacitet är 1.500 kilo. En dieselmotor under vagnens tippbara flak driver fyra hjul och ger maxhastigheten 8 km/h. Vagnen klarar lutningar upp till 50 procent. Fyra stödben används när kranen arbetar, och det finns ett överlastskydd. Kranen är fjärrstyrd, men operatören kan använda personkorg och lyfta både sig själv och materialet. Andra tillbehör som hydraulisk vinsch, pallgaffel och släpvagn gör att vagnen kan användas även till materialhantering vid underhållsarbeten och småhusproduktion. Analysen visar att vagnen bör kunna öka säkerheten på byggarbetsplatserna genom att minska risken för fallande föremål och överbelastning. En kalkyl över direkta besparingar till följd av snabbare produktion och indirekta besparingar genom minskad frånvaro och personalrörlighet, förbättrad kvalitet och flexibilitet tyder på att vagnen bör vara lönsam även med en relativt kort årlig driftstid.

Projektledare