Projekt 13403 Pågående Radongasreduktion med alternativa bindemedel och tillsatsmedel i betong (RGRWABA)

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Reduktion av radongas med hjälp av alternativa bindemedel och tillsatsmedel kan bidra till att producenten av prefabricerade betongelement kan uppfylla uppställda krav vid upphandling där krav ställs på låga radongashalter i inomhusmiljön. Det blir mer och mer frekvent att miljökrav av halter mindre än 50 Bq/m3 radongas (222Rn) i luft inomhus skall vara maximalt tillåten halt i byggnader. Att använda sig av förhöjd ventilation när energieffektiva byggnader kräver energikonservering är ett icke rimligt alternativ. Med andra ord är det viktigt att säkerställa att byggmaterialet från leverantör redan vid leverans klarar hårdare kravbilder från beställare. Eftersom betong är fortsatt är det vanligaste byggmaterialet är frågan om begränsning av radonhalterna en angelägenhet för hela byggbranschen. Föreliggande projekt avser att studera hur radongasavgången kan reduceras genom en optimering av betongreceptet genom utnyttjande av tillsatsmaterial och nya tillsatsmedel.

Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare