Projekt 13403 Avslutat Radongasreduktion med alternativa bindemedel och tillsatsmedel i betong (RGRWABA)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Forskning vid KTH och avhandling Magnus Döse.
Huvuddelen av avhandlingen har omfattat dessa frågeställningar där syftet varit att
förbättra förutsättningarna för en trygg inomhusmiljö utifrån att byggmaterial, som betong, har ett naturligt bidrag av radon (222Rn) till inomhusluften.

Resultaten indikerar att alternativa tillsatsmaterial och hydrofoberande tillsatsmedel har
en moderat till stor påverkan på radonavgången vid en relativ fuktighet mellan 75 % och
60%. Slutsatser från en del av huvudstudien är att radonavgången minskade generellt med
minskad relativ fuktighet för de undersökta betongsammansättningarna.
Radongasdiffusionen i betongproverna ökade däremot generellt med minskad relativ
fuktighet. Sammantaget kan det nämnas att sambandet mellan betongens RF,
radonavgången och diffusion i en betongvägg, tak eller golv således är ett komplicerat
samspel. I praktiken dominerar ändå inverkan av den relativa fukthalten i betong mest för den slutliga radonavgången från ett byggmaterial. Således minskar radonhalten generellt över tid i takt med att betongen torkar ut och RF sjunker.

Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare